background

แจ้งชำระเงิน/สินค้า

หากลูกค้าท่านใดต้องการแจ้งโอนเงิน ให้ทำการแจ้งการโอนเงินได้โดย..
แจ้งโอนเงิน พร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่กล่องข้อความหน้าเพจ   www.facebook.com/IRON team

หรือทาง ID LINE: Kaipitaksa1308254102